หลักสูตรและการเรียนการสอน


ปรัชญาของหลักสูตร

แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก มุ่งเน้นให้บัณฑิตเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักทำ อุปกรณ์การเล่น การละเล่น ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อเป็นผู้ดูแลและนักวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้เด็กมีความมั่นใจตนเอง กล้าคิด กล้าทำ

ระบบการเรียนการสอน

การเรียนการสอน ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี จำนวน 130 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการสอนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ
  2. มีบุคลิกดี รักงานบริการและรักเด็ก
ประกอบอาชีพอะไรได้บ้างหลังสำเร็จการศึกษา

นักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กในหน่วยงานของรัฐ, เจ้าของกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก, นักวิชาการ วิทยากรในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน, นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ